Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instruktaż ogólny nowo zatrudnionych pracowników,
 • szkolenia okresowe BHP,
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP,
 • audyty stanu BHP,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań
 • techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji badania środowiskowe,
 • udział w opracowaniu tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta przed organami kontroli np.: PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.